INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre altres indicacions.
Els majors de 14 anys es podran registrar com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals.
En cas de menors de 14 anys o identificats com “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, tutor o representant legal.
Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.
Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta “Política de privacitat” de manera regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions perquè el prestador pot modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.
 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT / Prestador:

CÀMPING RIDAURA, S.L.U.
NIF: B17576752
Adreça postal: Veïnat de Panedes, 17
17240 Llagostera – Girona
Correu electrònic: info@campingridaura.com
 
CÀMPING RIDAURA, S.L.U., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE OBTENCIÓ DADES: (QUINES I FINALITAT)

Les dades que recollim, la forma en què les obtenim i la finalitat del tractament és la següent:
Formularis de contacte:
Dades requerides: nom, email, telèfon
Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions
requerides per l’usuari.
Legitimació: Consentiment de l’usuari
Formulari de reserva d’una parcel∙la:
Dades requerides: nom, email, telèfon
Finalitat: per poder realitzar la reserva de la parcel∙la els dies escollits.
Legitimació: Consentiment de l’usuari
Formulari de subscripció a la newsletter:
Dades requerides: nom i cognoms, email
Finalitat: Enviar informació comercial del teu interès sobre els nostres serveis/productes a través del mail
Legitimació: Consentiment de l’ usuari a fi de dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
Formulari de Client de temporada:
Dades requerides: DNI, nom i cognoms, adreça, telèfons, e-mail i consentiment opcional a pertànyer a llista difusió WhatsApp del Càmping Ridaura
Finalitat: Enviar informació comercial del teu interès sobre els nostres serveis/productes a través del mail
Legitimació: Consentiment de l’ usuari a fi de dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
Dades requerides per l’administració:
Nom i cognoms, telèfon, direcció, DNI, email, signatura, dades bancàries.
Finalitat: dur a terme la prestació dels serveis contractats i la gestió comercial, fiscal i administrativa interna
Legitimació: Relació contractual
WhatsApp: En l’apartat de WhatsApp de la present política es detalla el seu ús
Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de CÀMPING RIDAURA, S.L.U.
Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a l’email ressenyat a dalt.
D’acord amb la LSSICE, CÀMPING RIDAURA, S.L.U. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e‐mail que no hagin estat prèviament sol∙licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel∙lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.
No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel∙lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.
 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

CÀMPING RIDAURA, S.L.U. únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel∙lar el seu compte si pot haver‐hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.
La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de CÀMPING RIDAURA, S.L.U., contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.
 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari/interessat, pot sol∙licitar l’exercici dels següents drets davant CÀMPING RIDAURA, S.L.U. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@campingridaura.com, indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”.
Drets:
  • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: Permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
  • Dret de cancel∙lació: Permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
  • Dret d’oposició: Dret de l’interessat a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: Comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver‐se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

 
MESURES DE SEGURETAT
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.
IDIOMA
L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió catalana.
XARXES SOCIALS
L’informem que CÀMPING RIDAURA, S.L.U. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de CÀMPING RIDAURA, S.L.U. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
CÀMPING RIDAURA, S.L.U. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:
‐ Que siguin presumptament il∙licits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il∙licites o contravinguin els principis de la bona fe.
‐ Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia dins la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que CÀMPING RIDAURA, S.L.U. consideri inapropiats.
‐ I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel∙lectual i industrial.
Així mateix, CÀMPING RIDAURA, S.L.U. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
En tot cas, si vostè, remet informació personal a través de la xarxa social, CÀMPING RIDAURA S.L.U. quedarà exempt de responsabilitat amb relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer‐les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.
 
CÀMPING RIDAURA S.L.U. és responsable del seu propi contingut.
CÀMPING RIDAURA S.L.U. no és responsable del contingut publicat per terceres persones sense consentiment exprés o contractual del càmping ni de la persona on puguin vulnerar el seu dret a la privacitat.
 
WhatsApp/Telegram
El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que realitzin una consulta a través de WhatsApp/Telegram de CÀMPING RIDAURA, S.L.U. es regirà per aquest apartat, així com aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a l’aplicació que procedeixin en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. CÀMPING RIDAURA, S.L.U., tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva consulta, així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei. Queda prohibit
l’ús del WhatsApp de CÀMPING RIDAURA, S.L.U., per a l’enviament de continguts que no siguin els necessaris per a la resposta a la consulta i que siguin il∙lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel∙lectual i industrial.
CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
CÀMPING RIDAURA, S.L.U. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar‐la a novetats legislatives o jurisprudencials. Sense necessitat de previ avís.
REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant‐ho a CÀMPING RIDAURA, S.L.U. en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.
CLÀUSULA RECOLLIDA DE DADES per registre de viatgers
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractats per CÀMPING RIDAURA, S.L.U., amb la finalitat de la gestió fiscal, comptable i administrativa de l’organització, gestió de la reserva i compliment de les obligacions legals del registre d’entrada que aquest Camping realitza, a l’empara del que es disposa en l’article 12.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana .
Aquestes dades es conservaran durant 3 anys per al cas del registre d’entrada, per a la gestió fiscal i tributària serà per un termini de 4 anys, per a la gestió comptable i de facturació es conserva 5 anys. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal i als cossos i forces de seguretat de l’Estat (en compliment de la llei esmentada), ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una vegada les seves dades ja no siguin necessaris, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.
Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a CÀMPING RIDAURA, S.L.U.amb domicili en Veïnat de Panedes, 17, 17240, Llagostera, Girona o enviant un correu electrònic a info@campingridaura.com, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.aepd.es).
CLÀUSULA FACTURES

Les factures emeses per CÀMPING RIDAURA, S.L.U. és Responsable del tractament de les seves dades de conformitat amb el que disposa el RGPD, la LOPDGDD i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, amb la finalitat de mantenir una relació comercial amb Vostè Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i el temps legalment establert. No es comunicaran a tercers excepte per obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició a Veïnat de Panedes, 17, 17240, Llagostera, Girona, o enviant un correu electrònic a info@campingridaura.com. Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a www.aepd.es.

 
CLÀUSULA E-MAILS
Aquest missatge i els adjunts poden contenir informació confidencial, no estant permesa la seva comunicació, reproducció o distribució. Si vostè no és el destinatari final, li preguem ens el comuniqui i esborri el mateix. De conformitat amb el que disposa el RGPD, la LOPDGDD i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals seran tractades sota la responsabilitat de CÀMPING RIDAURA, S.L.U.. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un missatge a info@campingridaura.com. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en aepd.es.
 
CLÀUSULA CV REBUTS:
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals aportades seran tractats per CÀMPING RIDAURA, S.L.U., amb domicili a Veïnat de Panedes, 17, 17240, Llagostera, Girona (Responsable del Tractament).
 
Les dades aportades seran tractats amb l’única finalitat de fer partícip a l’interessat en els processos de selecció de personal oberts actualment o per a futurs processos en el qual el candidat pugui encaixar, no podent ser utilitzats per a altres finalitats. En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les dades degudament actualitzades. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal.
 
Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió dels mateixos garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.
 
Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Veïnat de Panedes, 17, 17240, Llagostera, Girona o enviant un correu electrònic a info@campingridaura.com, indicant el tipus de dret que vol exercir. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es).
 
De qualsevol forma hem inclòs el seu currículum en la nostra base de dades i en cas que en un futur decidim ampliar el nostre equip de professionals i el seu perfil s’adapti a les nostres necessitats, ens posarem en contacte amb Vostè.
 
CLÀUSULA CONSENTIMENT PER A PERTÀNYER A LA LLISTA DE DIFUSIÓ WHATSAPP
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, sol·licitem el seu consentiment per a incloure-li en la llista de difusió responsabilitat de CÀMPING RIDAURA, S.L.U., amb l’única fi INFORMATIVA,  per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:
 
El seu nom i núm. de telèfon es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la destrucció total d’aquestes. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.
 
Podrà retirar aquest consentiment en qualsevol moment enviant un missatge amb la paraula BAIXA. També podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició que preveu el Reglament comunicant-lo al responsable del tractament mitjançant un missatge pel mateix mitjà que rep les comunicacions. En tot cas, si considerés que el tractament de dades no s’ajusta a la normativa vigent, sempre podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en www.aepd.es.
 
CLAÚSULA COMUNICACIONS VIA WHATSAPP
De conformitat amb el RGPD, LOPDGDD i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals aportades en aquesta conversa seran tractades per CAMPING RIDAURA, S.L.U., amb la finalitat de mantenir i agilitzar la comunicació amb l’usuari.

Els conservarà mentre es mantingui aquesta relació i el temps legalment establert. No es comunicaran a tercers excepte per obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició enviant un correu electrònic a info@campingridaura.com. Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a www.aepd.es.

Darrera actualització de la política de privacitat:
Llagostera a 11/01/2023