D’acord amb l’article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrónic, l’empresa Càmping Ridaura SLU, C.I.F. B-17576752, informa que:
 
Drets de propietat intel·lectual
La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Càmping Ridaura. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Càmping Ridaura difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. Càmping Ridaura adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és licita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Càmping Ridaura
 
Responsabilitat sobre els continguts
L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Càmping Ridaura SLU no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a www.campingridaura.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Càmping Ridaura no podrà ésser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.
 
Càmping Ridaura SLU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. Càmping Ridaura SLU no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Càmping Ridaura SLU.
Última actualització d’aquesta pàgina: 07/01/2023