Avís legal - Càmping Ridaura

adasdfasdasda
Vaya al Contenido

Avís legal

Dades fiscals:
Càmping Ridaura SLU CIF B17576752
CR GIRONA A SANT FELIU KM 25.6
17240 LLAGOSTERA
GIRONA

Política de compres i devolucions de pagaments.
Garantia Covid
- En cas de cancel·lació. En tot moment, retornem el 100% de la seva paga i senyal.  (Sense preguntes)
Registre de Turisme de Catalunya:
El número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya del Càmping Ridaura és el: KG-000067

Marc legal:

Benvinguda:
- De fet el més important per a nosaltres és donar-vos la benvinguda, sense oblidar els seus drets. En aquesta pàgina es reflecteix el marc legal:
- El número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC) del Càmping Ridaura és el: KG-000067
- El Càmping Ridaura és un establiment que es dedica principalment a  oferir els seus serveis com allotjament de parcel·les i allotjament en  mobil-homes i els serveis relacionats a aquest objectiu principal,  sigueu benvingut a aquesta casa. Tarifes 2021 en PDF.

Condicions i tractament de les comunicacions entre el Càmping Ridaura SLU cap als seus destinataris. (RGPD 679/2016):
1. Informem que el titular de responsable de les seves dades personal és:
Càmping Ridaura SLU
Via de Servei Càmping Ridaura C-65 km 6.5
17240 Llagostera - Girona
CIF B17576752
info@campingridaura.com
En endevant també com empresa.

2. El contingut de la informació i/o dels documents adjunts de qualsevol  comunicació del Càmping Ridaura vers als seus destinataris:
- És una informació  privilegiada, única i exclusiva per a cada persona a qui va dirigida.

3. Si vostè no és el destinatari del contingut, informem que
:
- No li està permès l'accés.
- No pot fer-ne divulgació, duplicació, reproducció, distribució, ni cap altre ús no mencionat.
- Ho ha de notificar al remitent.
- Ho ha d'eliminar permenentment dels seus registres.

4.- La finalitat de les seves dades personals són pel manteniment i la gestió de relacions comercials i administratives.

5.- La base jurídica del tractament és la del compliment de la legislació fiscal, mercantil i comptable.

6.- No es preveuen cessions i/o transferències internacionals de dades. Excepte professionals assessors.

7.- Per  exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, dret a  l'oblit, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició, i  a no ser objecte de decisions automatitzades, ha d'adreçar-se a l'adreça titular de responsable.
- A l'assumpte cal indicar: "Dret reglament Europeu RGPD 679/2016"
- Cal adjuntar fotocòpia del seu DNI.

8.- Càmping Ridaura SLU no enviarà als seus clients correspondència no sol·licitada sistemàticament, no obstant es reserva el dret de posar-se en contacte amb els seus clients per gestions puntuals relaciones amb els seus bens, estàncies, facturació, etc.

Política de compres i devolucions de pagaments.
Garantia Covid
- En cas de cancel·lació. En tot moment, retornem el 100% de la seva paga i senyal.  (Sense preguntes)

Política de privacitat.
1. Responsable del tractament.
El mateix citat en l'apartat A.1
 
1.1. Normativa aplicable.
La nostra polítca de privacitat de dades s'ha disenyat d'acord al Reglament General de Protecció de Dades de l'UE 2016/679, del 27 d'abril de 2016. Reglament relatiu a la protecció de les persones físicas en vers el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Aquest reglament deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 
Al dipositar-nos les seves dades:
- Vostè declara acceptar la nostra política de privacidad
- Ens dóna el seu consentimient, inequívoc i expres, al tractament de les seves dades personals.

Càmping Ridaura SLU es reserva el dret a modificar i/o actualitzar la present política de privacidad per adaptar-se a les novedatats legislatives, jurisprudencials o d'interpretación de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podràn ésser complementades por l'Avís Legal, Política de Cookies y las Condiciones Generales que, en su caso, se recojan para determinados productos o servicios, si dicho acceso supone alguna especialidad en materia de protección de datos de carácter personal.
 
1.2. Delegat de la protección de dades
(17/07/2021) En aquests moments l'empresa no té delegat de protecció de dades. Estem en procés de contractar els seveis d'un delegat de protecció de dades en breu.
 
2. Finalitat del tractament de les seves dades personals.
El tractament que farem de les seves dades serà per a les següents finalitats:
- Proporcionar-vos informació relacionada amb els productes i serveis que ofrereix la nostra empresa.
- Formalitzar les contratacións del nostres serveis.
- Enviar-vos per e-mail i/o per correu postal notícias rellevants y novetats la nostra empresa.3
- De les seves dades personals, i encara que sigui legal, l'empresa no en farà un mal ni farà tractaments de dubtosa ética, com fan grans companyies de xarxes socials.
 
2.1. Plaç de conservació de les seves dades
- Mantindrem les seves dades durant el periode exigit segons marca la llei.

3. LEGITIMACIÓN Y DATOS RECABADOS
 
La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso otorgado mediante un acto positivo y afirmativo (rellenar el formulario correspondiente y marcar la casilla de aceptación de esta política) en el momento de facilitarnos sus datos personales.
 
3.1. Consentimiento para tratar sus datos
 
Al rellenar los formularios, marcar la casilla “Acepto la Política de Privacidad” y hacer clic para enviar los datos, o al remitir correos electrónicos a la Empresa a través de las cuentas habilitadas al efecto, el Usuario manifiesta haber leído y aceptado expresamente la presente política de privacidad, y otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a las finalidades indicadas.
 
3.2. Categorías de datos
 
Los datos que se recaban se refieren a la categoría de datos identificativos, como pueden ser: Nombre y Apellidos, Teléfono, Dirección Postal, Empresa, Correo electrónico, así como la dirección IP desde donde accede al formulario de recogida de datos.
 
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD
 
Dentro de nuestro compromiso por garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos de carácter personal, le informamos que se han adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, según el Art. 32 del RGPD EU 679/2016.
 
5. CESIÓN DE DATOS
 
No se prevén cesiones de datos ni transferencias internacionales de sus datos, a excepción de las autorizadas por la legislación fiscal, mercantil y de telecomunicaciones así como en aquellos casos en los que una autoridad judicial nos lo requiera.
 
6. DERECHOS DEL USUARIO
 
Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse oponerse al tratamiento de sus datos. El Responsable del fichero dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
 
De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos: derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, derecho a solicitar su rectificación o supresión, derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, derecho a oponerse al tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos y así mismo, a revocar el consentimiento otorgado.
 
6.1. ¿Cómo ejercitar mis derechos?
 
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede acudir a la Autoridad de Control competente para obtener información adicional acerca de sus derechos. Los datos de contacto para el ejercicio de sus derechos son el teléfono 639434557 y el correo electrónico: info@campingridaura.com. Recuerde acompañar una copia de un documento que nos permita identificarle.
 
7. CONSENTIMIENTO PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
 
Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, completando el formulario de recogida de datos y marcando la correspondiente casilla “Acepto el envío de comunicaciones electrónicas”, esta otorgando el consentimiento expreso para enviarle a su dirección de correo electrónico, teléfono, fax u otro medio electrónico en envío de información acerca de la Empresa.


Apartat C:
Administració pública.
1.- Registre de viatgers: En  cas que la seva reserva esdevingués en estada i en compliment de  l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció  de dades de caràcter personal i a l’empara del que disposa l’article  12.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la  seguretat ciutadana, us informem que, amb la finalitat de gestionar  aquesta informació, les dades de caràcter personal s’inclouran al  tractament denominat SIP HOTELS de la Direcció General de la Policia.   La persona afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació,  oposició i cancel·lació davant la persona responsable del fitxer, la  persona titular de la Direcció General de la Policia (trav. de les  Corts, 319-321, 08029 Barcelona). I
 
2.- Taxes Turístiques:  D’acord amb l’article 6.2 del Decret 129/2012, pel qual s’aprova el  Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics i sota  la responsabilitat del client, perquè consti i resulti aplicable el  supòsit d’exempció previst a l’article 108.1.b) de la Llei 5/2012, del  20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de  creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Apartat D:
Número d'inscripció.
En data de 30 de gener de 2014 ha estat publicada en diari oficial la  Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,  financeres i del sector públic que afegeix un nou apartat 5 a l’article  73 de la Llei de Turisme de Catalunya (Registre de Turisme de  Catalunya), amb el següent literal: “El número d’inscripció en el  Registre de Turisme de Catalunya de les empreses i els establiments  turístics ha de constar en tota mena de publicitat que els anunciï.” Pel  càmping Ridaura de Llagostera és el K-GI0067  
 
Apartat E:
Política de cookies
 
1.- Aquest lloc web utilitza cookies.  Les cookies són petits arxius de text en els quals els navegadors  emmagatzemen informació durant les visites a les pàgines web. A les  cookies, s'hi poden recollir dades com l'adreça IP, l'adreça que s'està  visitant, el sistema operatiu, l'idioma de navegació, a més d'altra  informació. Aquesta informació no queda associada a cap persona concreta  sinó que és únicament informació estadística per analitzar la  visibilitat dels diversos continguts del lloc web.
 
2.- Cookies: Aquest  lloc web pot utilitzar cookies.
3.- L'usuari pot gestionar  les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les  opcions del navegador. A continuació us mostrem com podeu canviar la  configuració de les cookies als principals navegadors del mercat per a  la seva versió de PC. En cas que utilitzeu altres navegadors o  plataformes, si us plau, consulteu la documentació específica  subministrada per l'empresa desenvolupadora del navegador. La informació  mostrada aquí per a la configuració és per a les versions existents en  el moment de la confecció d'aquesta documentació. És possible que les  instruccions difereixin en futures versions dels navegadors. En aquest  cas, si us plau, consulteu l'apartat de suport corresponent de l'empresa  desenvolupadora.
Més informació sobre Google Chrome.
Més informació sobre Mozilla Firefox.
Més informació sobre Internet Explorer.

Apartat F:
Política de currículums vitae

- Càmping Ridaura SLU en farà el tractament legal que hi ha sobre aquest apartat.REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
Les normes recollides en aquest reglament són d’obligat compliment, per a totes les persones que
hi són a les instal·lacions del Càmping Ridaura (campistes, visitants, treballadors....)

DRET D’ADMISSIÓ.- L’Admissió de campistes té les limitacions recollides en l’article 9 del Decret
200/1999 que regula el dret d’admissió als establiments públics; impedint l’admissió i accés a les
nostres instal·lacions a:
a) A les persones que manifestin actituds violentes, i en especial les que es comportin de forma
agressiva o provoquin aldarulls, les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a
tals i les que portin robes o símbols que incitin a la violència, el racisme o la xenofòbia en els termes
previstos al Codi Penal.

b) A les persones que puguin produir perill o molèsties a altres espectadors o usuaris i, en especial
a les que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver-ne
consumit i les que mostrin signes d’estat d’embriaguesa.

CIRCULACIÓ-
La velocitat màxima permesa és de 5 km/h.

APARCAMENT- És obligatori aparcar el cotxe dintre la parcel.la asignada, en cap cas es pot
utilitzar una altre parcel.la.

SILENCI NOCTURN- Des de les 24:00 h. fins a les 7:00, cal mantenir silenci i respectar el descans dels
altres campistes.

GOSSOS I ANIMALS DOMÉSTICS: L’ADMISSIÓ D’ANIMALS ÉS FACULTATIVA DE LA DIRECCIÓ DEL
CÀMPING.

Gossos: No són admesos al càmping.

Altres mascotes: En cas d’ésser admesos, hauran d’atenir-se a les disposicions establertes al respecte:
- Dintre del Càmping han de tenir-los permanentment lligats.
- Els animals no podran accedir als següents llocs: BUNGALOWS, MOBIL-HOMES, supermercat, bar,
restaurant, piscina, sanitaris i parcs infantils.

ROBATORIS- La Direcció no es fa responsable en cas de robatori, danys materials o accident. Es
poden llogar caixes de seguretat a Recepció.

VISITES- Les visites estan obligades a passar per Recepció i fer el control d’entrada. Els cotxes dels
visitants No poden accedir al Càmping. Tota visita no comunicada a Recepció serà facturada a la
família visitada.

NETEJA- Dipositeu les escombraries tancades amb una bossa de plàstic als contenidors de
deixalles. Quan s’abandoni la parcel.la aquesta ha quedar neta.
No es poden utilitzar les fonts públiques per netejar animals doméstics, la vaixella, la bugada ni per
netejar o buidar el WC químic.

ARBRES I PLANTES- Preguem que respectin les plantes. Està prohibit lligar filferros, clavar-hi claus i
tot el que pugui danyar els arbres.
TANQUES “ valles ”- Queda prohibit posar tanques de roba i metàl.liques d’alçada superiors a 40
cm.

LA JORNADA DE CAMPING ACABA A LES 12 DEL MIGDIA- Després d’aquesta hora es considera la
facturació a tots els efectes per al dia següent. (als bungalows/mobil-homes la jornada acaba a
les 10.00h.)

Agraïm per endavant el compliment d’aquestes normes i desitgem a tots els nostres clients una
bona estada. Les persones que incompleixin aquesta normativa seran convidades inevitablement
a abandonar el Càmping.

___________________________________________________________________________

Les prohibicions i/o limitacions establertes en els apartats anteriors poden quedar modificades en
casos especials previ coneixement i autorització de l’empresa i sempre que això no signifiqui
perjudicis per a tercers.


CIF:B17576752
KG-000067
Regreso al contenido